Efekat lampi za suncanje

Dve glavne osobine lampi za sunčanje su efekat pri sunčanju i dužina upotrebe bez drastičnog produženja vremena trajanja tretmana. Samo iz ove perspektive se može pravilno odrediti odnos cena/performansa. Ovo svakako pretpostavlja oslanjanje na preporuke proizvodača lampe u vezi dozvoljenih trajanja tretmana i radnog veka lampe.

Najjednostavniji metod utvrđivanja kapaciteta lampe je određivanjem broja tretmana sunčanja u toku radnog veka.

Da li je efekat lampe = broj tretmana sunčanja ?

Ako uporedimo dve lampe istog radnog veka i vremena sunčanja 20 i 25 minuta, lako je izračunati da brža lampa obezbeduje 20% kraći tretman i samim tim i 20% veći kapacitet sunčanja.

Ako pak uporedimo dve lampe istih vremena sunčanja i radnog veka 300 i 600 sati, očigledno je da druga lampa ima duplo veći kapacitet sunčanja.

Mada je ovakvo upoređenje performansi lampi najcešce, ipak je potreban bliži pogled na sve, pogotovo od kada preporučena vremena sunčanja odgovaraju količini zračenja nedovoljnoj da izazove crvenilo kože - ili bi tako bar trebalo da bude. Stoga je značajnije da se u obzir uzima sposobnost lampe da prevashodno daje osunčan ten.

Da li je efekat lampe = sposobnost lampe da tamni kožu ?

Bez sumnje sve lampe na tržištu mogu biti korišćene za sunčanje. Reklamni materijali proizvodača su preplavljeni superlativima u tom smislu. Oni nas navode da poverujemo da bilo koja druga lampa ne može da dâ tako dobro osunčan ten. A na tržištu se nudi mnogo toga - od najslabijih, preko brzih, pa sve do profesionalnih VHO (very high output) lampi.

A šta u stvari znače sve te obećavajuće tvrdnje iz reklamnih brošura i kataloga ?

Sve lampe za sunčanje funkcionišu na istom principu. Lampa emituje UV zračenje koje stimuliše kožne ćelije da proizvedu više granula melanina, koji nije sam po sebi taman i da ujedno tamni već postojeći melanin u koži. Oba ova procesa zahtevaju UV zračenje određenog spektra, ciji intenzitet mora preći određene granice da bi se proces odvijao.

Zašto se rezultati lampi razlikuju ?

Razliciti rezultati tamnjenja kože zavise direktno od zračenja različitih odnosa UV spektara potrebnih za crnjenje.

Ali, osim ovih kvalitativnih, neophodni su i kvantitativni pokazatelji osobina neke lampe. Znači, veća količina zračenja sa odgovarajućim spektrom omogućava brže tamnjenje. Dakle, efekat sunčanja ne zavisi isključivo ni od procentualnog odnosa UVB zračenja, ni od intenziteta UVA spektra, vec od efektivnog intenziteta ukupnog zračenja lampe kroz odredeno vreme sunčanja, koji je nužan da pokrene i održi procese stvaranja melanina i njegovog crnjenja. Naravno, ovo zavisi i od konstrukcione geometrije postavljanja lampi u solarijumu.

Standard efekta sunčanja

Da bismo postavili smisleno upoređenje, potrebno je osloniti se na zadate standarde.

Prag intenziteta zračenja potrebnog da bi se pokrenuo proces stvaranja melanina i njegovog crnjenja je odavno ustanovljen i iznosi 100.000 J/m2. Čak iako početno tamnjenje pigmenta čini samo privremenu osunčanost tena, efektivna doza potrebna za njegovo crnjenje mora biti tolika da korisnik solarijuma primeti da je potamneo čak i posle prvog tretmana. Dugotrajna pocrnelost zavisi od vremena potrebnog da melanin potpuno potamni, što se dogada za nekih šest do deset tretmana.

Stalna stimulacija formiranja pigmeta u koži je izvor dugotrajne osunčanosti. Da bi se ona postigla neophodno je znati intenzitet odgovarajućeg zračenja potrebnog da se stalno stimuliše stvaranje melanina u koži. Taj intenzitet iznosi 459 J/m2.

Nakon što se utvrdi prag doze zračenja potrebnog za formiranje i tamnjenje pigmenta, lako se može utvrditi koliko brzo se sa određenom lampom može pocrneti. Preporučeno vreme sunčanja je pravi indikator kvaliteta određene lampe - što je ono kraće, efekat sunčanja lampe je jači.

Ovo nam ipak ne daje potpunu sliku o potencijalu jedne lampe. Efekat sunčanja se može uzimati u obzir isključivo zajedno sa radnim vekom lampe.

Efekat sunčanja + radni vek = kapacitet sunčanja lampe

Glavno pitanje za kupca lampe je koliko dugo će ona moci da bude korišćena bez smanjenja efekta sunčanja.

S obzirom da svi izvori zračenja tokom radnog veka postepeno slabe, vrlo je važno odrediti prihvatljivu meru slabljenja intenziteta isijanja. Vreme trajanja tretmana u solarijumu se u mnogim salonima ne menja tokom celog radnog veka lampi, iako njihovo isijanje vremenom slabi i rezultati vremenom postaju sve slabiji. S druge strane, produženje trajanja tretmana ne bi trebalo da bude veliko, da ne bi došlo do nezadovoljstva klijenata. Komercijalno gledano, slabljenje isijanja lampe za 20% do kraja njenog radnog veka je potpuno prihvatljivo. Sve preko toga ne spada u kvalitet!

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno možemo lako izračunati broj tretmana sunčanja koje neka lampa tokom svog radnog veka može da odradi, drugim rečima njen kapacitet sunčanja.